Citycon ønsker å utvikle Linderud senter fra dagens kjøpesenter til å bli et attraktivt lokalsentrum. Det planlegges for flere nye boliger og et senter som henvender seg mer til omgivelsene.

Vår ambisjon er å skape et helhetlig, inkluderende og attraktivt lokalsentrum – et hjerte for Linderud. Vi skal åpne opp Linderud Senter mot omgivelsene, og samtidig knytte områdets kvaliteter bedre sammen.

Vårt ønske er å bli en enda mer naturlig del av naboskapet.

Senterleder Marianne Thoresen-Larsen:

Derfor er dette bra for nabolaget

Utviklingsdirektør Dag Helge Setekleiv:

Slik skal vi utvikleLinderud

Naboskapet gjør Linderud til et unikt sted. Her bor det mange mennesker tett på senteret, det er skoler og barnehager i umiddelbar nærhet og Linderud Gård setter sitt historiske preg på området med sine helt unike kvaliteter. I sentrum av dette befinner Linderud Senter seg. I dag er området ikke knyttet godt nok sammen, og potensiale for å skape et enda bedre sted å bo og leve er stort. Vi mener at løsningen ligger i å transformere Linderud fra senter til sentrum.

Sammen med bydel Bjerke og Linderud Gård, har Citycon utarbeidet et måldokument med en felles visjon om at Linderud skal utvikles til et helhetlig, inkluderende og attraktivt lokalsentrum, hvor hele befolkningen føler tilhørighet og kan leve sosiale og aktive liv.

Linderud - Våre ambisjoner

Stedsutvikling

Linderud Senter har i mange år spilt en viktig rolle i Bjerke bydel og det har vært en sentral del av hverdagen for dem som bor i området. Med den nye planen vil vi videreutvikle og forsterke dette. Vi tar utgangspunkt i området som helhet der skolene, barnehagene, Linderud Gård og nabolagene omkring skaper identiteten til det inkluderende og attraktive lokalsentrumet vi nå skal utvikle. Ved å koble senteret bedre sammen med omgivelsene, tilføre flere boliger og forbedre tilgjengeligheten, vil vi også skape tydeligere forbindelser i hele området. Da utvikler vi et lokalsentrum som oppleves tryggere, åpnere, ja rett og slett mer attraktivt for flere.

Linderud - Våre ambisjoner

Boliger

Etableringen av boliger med variasjon i størrelse og type vil være helt sentralt når vi nå planlegger utviklingen av Linderud sentrum. I dag er Linderud lett gjenkjennelig med sin rekke av høyhus omkranset av lavblokker i tegl. Området bærer preg av en utvikling som har skjedd over tid, der sammenhenger og koblinger har blitt glemt, slik at området i dag ikke er knyttet godt nok sammen. Nye løsninger for gang- og sykkelvei, et nytt bydelstorg og uteområder med gode kvaliteter knyttet til boligene er noen av de løsningene som planlegges for å utvikle et helhetlig, inkluderende og attraktivt lokalsentrum på Linderud.

Linderud - Våre ambisjoner

Torg og uteområder

Gode møteplasser med ulike kvaliteter som appellerer til alle aldersgrupper er viktig for å skape aktivitet. Levende torg og flere uteområder står sentralt i planene. Vi skal åpne opp Linderud Senter mot omgivelsene, og knytte områdets kvaliteter bedre sammen. Det gode naboskapet med Linderud Gård styrkes når tilgjengeligheten bedres. Våre felles ambisjoner om å skape et attraktivt lokalsentrum – et hjerte for Linderud, vil sette sitt preg på torget og uteområdene.

Linderud - Våre ambisjoner

Senteret

Linderud Senter er et godt drevet senter med mer enn 70 leietakere fordelt på butikker, serveringssteder og bredt utvalg av helsetjenester. Med mer enn 2,2 millioner besøk i løpet av året Linderud Senter en viktig møteplass for mange. Nå ønsker vi å gjøre både senteret og området rundt mer tilgjengelig, og skape et enda mer attraktivt lokalsentrum.  Selv om hovedgrepet i utviklingsplanene er å bygge boliger og skape gode uterom, vil Linderud Senter fortsatt være hjertet i området.

Linderud Sentrum - Våre ambisjoner

Nabolaget

Det gode nabolaget skapes gjennom løsninger som bidrar til at de som bor og jobber på Linderud, kan leve aktive og sosiale liv hvor de opplever tilhørighet og trygghet. Vår ambisjon er å utvikle Linderud til å være et slikt sted. Flere boliger vil gi stedet større variasjon i bebyggelse og boligtyper. Nye løsninger for gang- og sykkelvei, bedre forbindelser og det nye bydelstorget er viktige grep for å få til det. Vi legger vekt på gode kvaliteter i uteområdene, for å skape et godt nabolag hvor folk trives.

Før og etter

Bildegalleri

Bærekraftig utvikling

Citycon sine sentre befinner seg i hjertet av lokalsamfunnene hvor våre kunder bor og jobber. Tilknytningen til offentlig kommunikasjon er viktig slik at det skal være enkelt å ta seg til sentrene også uten behov for bil. Bærekraftig drift er en av grunnpilarene i å skape langsiktig verdi, noe vi aktivt jobber med ved å redusere klimagassutslipp, energiforbruk og avfall i alle våre virksomheter.

I våre utviklingsprosjekter har vi alltid høye miljøambisjoner, noe vi også har for Linderud. Når vi jobber med bærekraft gjør vi det med et bredt perspektiv der både menneskelige og miljømessige behov skal ivaretas.

Det skal utarbeides konkrete mål for bærekraft i planarbeidet.

Interaktivt kart

Spørsmål og svar

Er det noe du lurer på om Linderud sentrum? Se gjerne om du finner det du leter etter her, hvis ikke er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Vi jobber nå opp mot Plan og bygningsetaten med reguleringen for Linderud Senter. Slike prosesser er omfangsrike, og prosjektoppstart vi være avhengig av flere faktorer, blant annet at behandlingen går som planlagt.

Vi jobber med reguleringsplan og har som ambisjon at planen skal sendes inn i løpet av 2023.

Vi skal ikke lage et større kjøpesenter, men åpne opp det eksisterende senteret mot omgivelsene slik at det blir lettere tilgjengelig. Samtidig ønsker vi knytte områdets kvaliteter bedre sammen, der Linderud senter blir en enda mer naturlig del av naboskapet. Da blir etableringen av varierte boligtyper helt sentralt når vi nå planlegger for fremtiden.

Vår ambisjon er å skape et helhetlig, inkluderende og attraktivt lokalsentrum – et hjerte for Linderud. Vi skal åpne opp Linderud senter mot omgivelsene, og samtidig knytte områdets kvaliteter bedre sammen. Vårt ønske er å bli en enda mer naturlig del av naboskapet. I dag er området ikke knyttet godt nok sammen, og potensiale for å skape et enda bedre sted å bo og leve er stort. Etableringen av boliger med variasjon i størrelse og type vil være helt sentralt når vi nå planlegger utviklingen av Linderud sentrum. Nye løsninger for gang- og sykkelvei, et nytt bydelstorg og uteområder med gode kvaliteter knyttet til boligene er noen av de løsningene som planlegges. Vi mener at løsningen ligger i å transformere Linderud fra senter til sentrum.

Vi ønsker å skape et helhetlig, inkluderende og attraktivt lokalsentrum. Ved å utvikle boliger vil vi få et Linderud som henger bedre sammen, med nye løsninger for gang- og sykkelvei, et nytt bydelstorg og uteområder med gode kvaliteter knyttet til boligene. Vi vil også bidra med en variasjon i størrelse og type boliger som vil bidra positivt for område.

Vi mener at boliger er en viktig del av en helhetlig utvikling av Linderud, der vi beveger oss fra et senter og mer mot et lokalsentrum. Ved å tenke utvikling på denne måten vil vi få et Linderud som blir lettere tilgjengelig og som vil få flere nye attraktive kvaliteter med bydelstorg, gode uteområder og et bedre nettverk av gang- og sykkelveier.

I planene vi jobber med legges det opp til å etablere rundt 200 nye boliger.

Med de planene vi jobber med vil Linderud blant annet få flere kvaliteter som nye gode uterom, et bydelstorg og bedre gang- og sykkelveier som vil koble området mer sammen. Tilgjengeligheten til Linderud Gård blir enklere og senteret mer åpent, slik at det gode naboskapet styrkes når vi fremover utvikler området. Vi jobber hele tiden for at det skal være lett å bruke og bevege seg i nabolaget.

Det stemmer at vi ser på mulighetene for også å utvikle boliger der. I nær dialog med borettslagets styre har vi over flere år delt både tanker, ideer og visjoner om hvordan vi ønsker å utvikle området. Garasjetomta nærmest Linderud Senter og LB2 er en del av planområdet og vi har derfor i planforslaget inkludert utvikling av dette arealet. Prosjektet kan gjennomføres uten at denne tomten er en del av utviklingen, men vi mener at Linderud har behov for en helhetlig plan der løsningen blir bedre ved å inkludere garasjetomta.

Det er tidlig i arbeidene og vi har ikke begynt å detaljplanlegge prosjektet, så det er tidlig å si noe eksakt. Vi kommer til å orientere om fremdriften i takt med behandlingen i Plan- og bygningsetaten.

Linderud Senter kommer til å holde åpent under utviklingen, dette er en viktig del av den planleggingen som skal gjøres. Dette har vi som utviklere god erfaring med å få til fra en rekke andre utviklingsprosjekter både i Norge og Norden.

Dine innspill

Vi utvikler ditt Linderud. Derfor er din mening viktig for oss. Fortell oss gjerne hvordan du mener vi bør utvikle Linderud videre. Hvilke tilbud og tjenester mener du vil gjøre Linderud sentrum enda bedre for beboere og besøkende.


    Navn (må fylles ut)

    E-post (må fylles ut)

    Dine innspill

    Citycon utvikler sentre i hjertet av lokalsamfunnene der kundene bor og jobber. Vi mener at bærekraftig drift er en av grunnpilarene i å skape langsiktig verdi, og jobber derfor aktivt med dette i alle våre virksomheter. Alle våre sentre ligger i nærheten av offentlig kommunikasjon, slik at det er lett å la bilen stå når man besøker oss.

    DEVELOPED BY: